ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ປະຈຸບັນພວກເຮົາມີທິມງານທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍກ່ວາ 10ປີປະຈຳທີ່ຫ້ອງການໃຫຍ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  25 ຄົນ ເຊີ່ງລວມມີ ຝ່າຍບໍລິຫານ, ຝ່າຍການຕະຫຼາດ, ຝ່າຍຈັດຊື້, ຝ່າຍບັນຊີ-ການເງິນ, ຝ່າຍຂົນສົ່ງແລະພະແນກສາງນ້ຳມັນ. ນອກນັ້ນຍັງມີ ພ/ງ ບໍລິການປະຈຳສະຖານີບໍລິການຕ່າງໆຫຼາຍຫ່ວາ 50 ຄົນ ແລະມີແຜນທີ່ຈະເພີ້ມ ພ/ງ ປະມານ 800 ຫາ 1000 ຕຳແໜ່ງໃນອະນາຄົດ.

196635