ພິທີເຊັນສັນຍາ ຮ່ວມທຶນສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດ ພັນທະມິດລາວ ເປໂຕຼລຽມ ຈຳກັດ

ພິທີເຊັນສັນຍາ ຮ່ວມທຶນສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດ ພັນທະມິດລາວ ເປໂຕຼລຽມ ຈຳກັດ 30/05/2017